Д О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ

№ __ / Дата: __.__.____ г.

Днес, __.__.____ година в град Монтана:

АСИСТ ЕООД, с БУЛСТАТ 111015442, адрес УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 9, представлявано от Пламен Йонков Антонов- Управител, наричан по-долу за краткост “ДОСТАВЧИК”,

И

................................................................................, ЕГН ................., л.карта № ............., от дата __.__.____, издаден от МВР , с адрес , телефон ..................., e-mail:............................. наричан по-долу за краткост "КЛИЕНТ" Сключиха настоящия договор за дoставка на интернет съгласно Общите условия по Лицензия № 08-01-183/09.05.2008 г.

Срок – настоящият договор влиза в сила от датата на подписване на двустранен протокол за активиране на Услугите и е с неопределен срок на действие.

Адрес за предоставяне на услугата - .....................................

Избран пакет - ...................................................................

Месечна такса - ................ лв.

Инсталационна такса - ................ лв.

С подписване на договора Клиентът декларира, че е запознат със съдържанието на Общите условия преди сключване на настоящия договор, че се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.

Всички допълнения и изменения в настоящия договор се извършват със съгласието на двете страни в писмената форма.

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Доставчика си запазва правото да променя Общите условия и уведомява по електронен път на клиента.

 

Доставчик: ........................... Клиент: ..................................