Д О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ

№ __ / Дата: __.__.____ г.

Днес, __.__.____ година в град Монтана:

АСИСТ ЕООД, с БУЛСТАТ 111015442, адрес УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 9, представлявано от Пламен Йонков Антонов- Управител, наричан по-долу за краткост “ДОСТАВЧИК”,

И

................................................................................, ЕГН ................., л.карта № ............., от дата __.__.____, издаден от МВР , с адрес , телефон ..................., e-mail:............................. наричан по-долу за краткост "КЛИЕНТ" Сключиха настоящия договор за дoставка на интернет съгласно Общите условия по Лицензия № 08-01-183/09.05.2008 г.

Срок – настоящият договор влиза в сила от датата на подписване на двустранен протокол за активиране на Услугите и е с неопределен срок на действие.

Адрес за предоставяне на услугата - .....................................

Избран пакет - ...................................................................

Месечна такса - ................ лв.

Инсталационна такса - ................ лв.

С подписване на договора Клиентът декларира, че е запознат със съдържанието на Общите условия преди сключване на настоящия договор, че се съгласява с тях и се задължава да ги спазва.

Всички допълнения и изменения в настоящия договор се извършват със съгласието на двете страни в писмената форма.

Клиентът може да прекрати едностранно договора след заплащане на дължимите суми за неспазения срок на договора.

При сключване на настоящия Договор, Клиента получава като подарък Рутер. При предсрочно прекратяване на настоящия договор Клиентът се задължава да заплати оставащите суми до края на срока на Договора, също така и да върне в добро състояние и полученото при сключването на Договора оборудване (рутера) или да го заплати на цена от 50 лв . След изтичане на срока на Договора, ако всички дължими такси по същия са издължени от Клиента, то даденият Рутер остава негова собственост.

Дължими суми по договора

 Дата на падежа  Сума за плащане
1.  ............. г.  20.00 лв.
2.  ............. г.  XX.00 лв.
3.  ............. г.  XX.00 лв.
4.  ............. г.  XX.00 лв.
5.  ............. г.  XX.00 лв.
6.  ............. г.  XX.00 лв.
7.  ............. г.  XX.00 лв.
8.  ............. г.  XX.00 лв.
9.  ............. г.  XX.00 лв.
10.  ............. г.  XX.00 лв.
11.  ............. г.  XX.00 лв.
12.  ............. г.  XX.00 лв.

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

Доставчик: ........................... Клиент: ..................................